برخی از گواهی های حسن انجام کار شرکتهای خصوصی و ارگان های دولتی

(لازم بذکر است ، از قراردادن گواهی حسن انجام کار بسیاری از سازمانها معذوریم)

گواهی حسن انجام کار مربوط به حوزه نصب و راه اندازی و خدمات شبکه

گواهی حسن انجام کار مربوط به حوزه دکل مهاری

گواهی حسن انجام کار مربوط به حوزه زیرساخت

گواهی حسن انجام کار مربوط به تامین تجهیزات