پروژه های دکل مهاری

نصب دکل مهاری G35 سه وجهی کارگزاری بانک تجارت

عنوان پروژه : نصب دکل مهاری G35 سه وجهی کارگزاری بانک تجارت

کارفرما : کارگزاری بانک تجارت

محل اجرا : تهران

تاریخ اجرا : پاییز 1400

جزئیات پروژه : دکل مهاری فوق به متراژ 18 متر و 6 متر مهار بر روی پشت بام نصب گردید . همچنین به دستور کارفرما دکل فوق به سیستم روشنایی و ارتینگ نیز مجهز گردید.