عنوان پروژه : نصب دکل مهاری G35 سه وجهی

کارفرما : کاراپست

محل اجرا : استان تهران

تاریخ اجرا : تابستان 98

جزئیات پروژه : دکل مهاری فوق به متراژ 24 متر و به صورت 6 متر مهار بر روی پشت بام طبق استاندارد نصب گردید. این دکل به درخواست کارفرما به سیستم ارت و روشنایی دکل (چراغ دکل خورشیدی) مجهز گردید.