پروژه های دکل مهاری

نصب دکل 15متری پشت بامی شرکت استیل بهزاد

عکس نصب دکل 15متری پشت بامی شرکت استیل بهزاد

عنوان پروژه: نصب دکل 15متری پشت بامی شرکت استیل بهزاد
محل اجرا: تهران
کارفرما: شرکت استیل بهزاد
تاریخ اجرا: پاییز 1399
جزییات پروژه: به درخواست مشتری عزیزمون یک اصله(دکل مهاری )دکل مهاری G35 سه وجهی به متراژ 15 متر در محل پروژه، بر روی پشت بام نصب و تحویل گردید. همچنین به درخواست کارفرما شاسی زیر دکل مهاری و چراغ دکل چشمک زن نیز برای ایشان تهیه و نصب گردید.