پروژه زیر ساخت شبکه, زیر ساخت شبکه

کابل کشی و زیرساخت پروژه شایان امواج وطنی

عنوان پروژه : کابل کشی و زیرساخت

کارفرما : شایان امواج وطنی

محل اجرا : تهران – توانیر

تاریخ اجرا : پاییز 1400

جزئیات پروژه : همانطور که در تصاویر مشخص میباشد برای کارفرمای عزیزمون داکت کشی ، نصب ترانک ، کابل کشی داخل سقف ، نصب دوربین ، نصب دزگیر امنیتی ، نصب و ارایش رک و سرور انجام شد.