شبکه و فناوری, مقالات

تست و لیبل گذاری کابلها بر اساس استاندارد  ANSI/TIA/EIA 606-A

تست و لیبل گذاری کابلها بر اساس استاندارد ANSI/TIA/EIA 606-A

 استاندارد ANSI/TIA/EIA 606-A مدیریت یک سیستم کابل کشی عمومی مخابراتی را مشخص می کند که از محیط چند محصولی و چند فروشنده ای پشتیبانی می کند. استاندارد ANSI/TIA/EIA 606-A یک رویکرد مدیریت یکنواخت است که مستقل از برنامه های کاربردی است که ممکن است چندین بار در طول عمر زیرساخت مخابراتی تغییر کند. دستورالعمل هایی برای مالکان؛ کاربران نهایی، تولیدکنندگان؛ مشاوران، پیمانکاران، طراحان و نصابان و مدیران شرکت کننده در مدیریت زیرساخت مخابراتی وجود دارد.

استفاده از این استاندارد به منظور افزایش ارزش سرمایه گذاری مالک سیستم در زیرساخت از طریق کاهش هزینه نیروی کار برای نگهداری سیستم، افزایش عمر مفید اقتصادی سیستم و ارائه خدمات موثر به کاربران است.

کلاس های مدیریت در تست و لیبل گذاری کابلها بر اساس استاندارد ANSI/TIA/EIA 606-A

چهار کلاس مدیریت وجود دارد که همه سیستم های کابل کشی در آنها قرار می گیرند:

کلاس 1: برای سیستم هایی است که در یک ساختمان تنها یک اتاق مخابراتی (TR) دارند که تمام کابل کشی های ایستگاه کاری در آن اجرا می شود. TR، اتصال های افقی (HL) و گذرگاه اتصال به زمین اصلی مخابرات (TMGB) باید لبیل گذاری و مدیریت شوند. اگر مالک سیستم بخواهد مسیرها یا مکان های firestopping  (یک سیستم حفاظت در برابر آتش) را مستند کند باید از مدیریت کلاس 2 استفاده کند.

کلاس 2: برای سیستم هایی در یک ساختمان واحد است که توسط چندین TR سرویس می شوند. کلاس 2 شامل مدیریت کابل کشی backbone، اتصال به زمین و اتصال چند عنصری، firestopping   و همچنین تمام موارد موجود در کلاس1 است.

کلاس 3: برای سیستم هایی است که چندین ساختمان را در بر می گیرد و به عنوان محیط محوطه شناخته می شود. کلاس 3 شامل مدیریت ساختمان ها و کابل کشی بین ساختمانی و همچنین تمام عناصر کلاس 2 می شود. مدیریت مسیرها، فضاها و عناصر بیرونی توصیه می شود.

کلاس 4: برای سیستم هایی است که محیط های متعدد را در بر می گیرند که به عنوان یک سیستم چند سایتی شناخته می شود. کلاس 4 شامل مدیریت برای هر سایت و همچنین تمام عناصر کلاس 3 است. مدیریت مسیرها، فضاها و اتصالات شبکه گسترده توصیه می شود.

شناسه

یک شناسه منحصر به فرد به هر عنصر زیرساختی که باید شناسایی شود اختصاص داده می شود و به عنوان کلید یافتن اطلاعات ثبت شده در سیستم مدیریت انتخاب شده عمل می کند.

کلاس مدیریت
شناسه توضیح شناسه 1               2             3             4
fs فضای مخابراتی (TS) R R R R
fs-an لینک افقی R R R R
fs-TMGB باسبار اصلی اتصال به زمین R1 R1 R1 R1
fs-TGB باسبار اتصال به زمین مخابراتی R1 R1 R1 R1
fs1/fs2-n کابل backbone داخل ساختمان R R R
fs1/fs2-n.d فیبر نوری یا زوج backbone داخل ساختمان R R R
f-FSLn(h) محل فایر استاپ R R R
[b1-fs1]/[b2-fs2]-n کابل backbone بین ساختمانی R R
[b1-fs1]/[b2-fs2]-n.d فیبر نوری یا زوج backbone  بین ساختمانی R R
b ساختمان R R
c محوطه یا سایت R
fs-UUU.n.d(q) عنصر مسیر backbone  درون ساختمانی O O O
fs1/fs2-UUU.n.d(q) مسیر backbone درون ساختمانی بین دو TS یا ناحیه O O O
[b1-fs1]/[b2-fs2]-UUU.n.d(q) مسیر یا عنصر درون‌ساختمانی O O

شناسه ها و رکوردهای مورد نیاز برای تست و لیبل گذاری کابلها بر اساس استاندارد ANSI/TIA/EIA 606-A

در زیر لیستی از رکوردهای مورد نیاز برای هر یک از چهار کلاس مدیریت آمده است. یک سیستم مدیریتی باید روشی را برای یافتن رکورد مرتبط با هر شناسه خاص ارائه دهد. سیستم مدیریت ممکن است با استفاده از یک سیستم مبتنی بر کاغذ، نرم افزار صفحه گسترده همه منظوره، یا نرم افزار مدیریت کابل با هدف خاص مدیریت شود. سیستم های کلاس 1 به شناسه ها و رکوردها برای موارد زیر نیاز دارند:

 • شناسه TS
 • اتصال های افقی
 • باسبار اصلی اتصال از راه دور (TMGB)
 • باسبار اتصال به زمین (TGB)

سیستم های کلاس 2 به شناسه ها و رکوردها برای موارد زیر نیاز دارند:

 • همه عناصر کلاس 1
 • کابل Backbone بین ساختمانی
 • زوج یا رشته کابل Backbone درون سازمانی
 • firestopping

سیستم های کلاس 3 به شناسه ها و رکوردها برای موارد زیر نیاز دارند:

 • همه عناصر کلاس 2
 • کابل Backbone بین ساختمانی
 • زوج یا رشته کابل Backbone درون سازمانی

سیستم های کلاس 4 به شناسه ها و رکوردها برای موارد زیر نیاز دارند:

 • تمام عناصر کلاس 3
 • سایت یا محوطه
 • اطلاعات مکانی
 • فضای مخابراتی

فضای مخابراتی منطقه ای است که برای نصب و پایان دادن به تجهیزات و کابل های مخابراتی استفاده می شود، به عنوان مثال، اتاق های تجهیزات مشترک، اتاق های تجهیزات، اتاق های مشترک مخابرات، اتاق های مخابرات، مناطق کار و نگهداری دستگاه ها.

شناسه TS، منحصر به فرد در داخل ساختمان، باید به فضای مخابراتی اختصاص داده شود و فرمت fs داشته باشد، که در آن:

F = کاراکترهای عددی که کف ساختمان اشغال شده توسط Ts را مشخص می کند.

S = کاراکترهای آلفا که به طور منحصر به فرد Ts را در طبقه f یا منطقه ساختمانی که فضا در آن قرار دارد شناسایی می کند.

رکورد  TS باید حاوی اطلاعات زیر باشد:

 • شناسه TS (به عنوان مثال A2)
 • نوع TS (به عنوان مثال، TR، CTR، ER، CER، یا EF)
 • شماره اتاق ساختمان
 • شناسایی کلید یا کارت دسترسی
 • شخص در تماس
 • ساعت دسترسی

ساختمان در تست و لیبل گذاری کابلها بر اساس استاندارد ANSI/TIA/EIA 606-A

ساختمان موجودی است که می تواند هم فضا (ها) مخابرات و هم محل کار را در خود جای دهد. یک شناسه ساختمان منحصر به فرد باید به هر ساختمان اختصاص داده شود و فرمت b را داشته باشد که در آن:

b: یک یا چند کاراکتری عددی است که یک ساختمان را مشخص می کند.

هیچ الزامی برای برچسب گذاری برای شناسه ساختمان وجود ندارد.

سوابق ساختمان باید حاوی اطلاعات زیر باشد:

 • نام ساختمان (به عنوان مثال،ADM یا  ADM1)
 • مکان ساختمان (به عنوان مثال، آدرس خیابان)
 • فهرستی از تمام TS و مکان آنها در ساختمان، در محدوده زیرساخت های مستاجر
 • اطلاعات تماس برای دسترسی
 • ساعات دسترسی
 • پردیس

پردیس مجموعه ای از ساختمان ها و محوطه هایی است که دارای ارتباط متقابل قانونی هستند. یک شناسه پردیس یا سایت منحصر به فرد باید به هر پردیس یا سایت اختصاص داده شود و باید فرمت c را داشته باشد که در آن:

C:  یک یا چند کاراکتر عددی الفبا که یک محوطه یا سایت را مشخص می کند

هیچ الزامی برای برچسب زدن برای شناسه دانشگاه یا سایت وجود ندارد.

سوابق پردیس یا سایت باید حاوی اطلاعات زیر باشد:

 • نام محوطه یا سایت
 • مکان پردیس یا سایت (به عنوان مثال، آدرس خیابان)
 • اطلاعات تماس برای مدیر محلی زیرساخت
 • لیست تمام ساختمان های موجود در سایت یا پردیس
 • محل اتصال متقاطع اصلی، در صورت وجود
 • ساعات دسترسی

اطلاعات کابل کشی بر اساس استاندارد ANSI/TIA/EIA 606-A

اتصال افقی

اتصال افقی به عنوان کابل کشی بین خروجی/کانکتور مخابراتی و سخت افزار پایانی اتصال متقابل افقی تعریف می شود. اغلب به عنوان کابل کشی ایستگاه کاری، کابل کشی افقی یا یوزر دراپ نامیده می شد.

شناسه پیوند افقی باید به صورت fs-an فرمت شود که در آن:

Fs: شناسه TS

a : یک یا دو کاراکتر آلفا که منحصراً یک پچ پنل واحد، گروهی از پچ پنل‌ها با پورت‌های شماره‌گذاری شده متوالی، بلوک پایانی IDC یا گروهی از بلوک‌های پایانی IDC را شناسایی می‌کنند که به عنوان بخشی از اتصال متقاطع افقی عمل می‌کنند.

n : دو تا چهار کاراکتر عددی تعیین کننده پورت در یک پچ پنل، یا بخشی از بلوک پایانه IDC که یک کابل افقی چهار زوجی در TS خاتمه یافته است.

شناسه ها باید در TR، روی پچ پنل یا بلوک سیم کشی قرار گیرند. هر کابل باید در فاصله 12 اینچی از انتهای آن برچسب زده شود و در محل کار نیز هر کانکتور جداگانه باید برچسب گذاری شود.

رکورد اتصال افقی (HL) باید حاوی اطلاعات زیر باشد:

شناسه اتصال افقی ( به عنوان مثال A47)

نوع کابل (به عنوان مثال: 4 pr، UTP، cat5e، plenum)

محل خروجی/کانکتور مخابراتی (اتاق، دفتر، یا محل شبکه)

نوع کانکتور خروجی (به عنوان مثال: 8 position modular, T568A, category 5e)

طول کابل (به عنوان مثال: 51 متر/154 فوت)

محل TS و یا CP

نوع سخت افزار اتصال کراس (به عنوان مثال: پچ پنل مدولار 48 پورت، T568A، cat5e)

رکورد سرویس اتصال (به عنوان مثال: گنجاندن cat5e در نصب 1/12/99، خاتمه مجدد و آزمایش مجدد اتصال کراس در 4/22/99 به دلیل خرابی سیم)

CMS باید بتواند کابل های افقی چند رسانه ای و مختلط را مستند کند. این شامل کابل های مسی، فیبر نوری و کابل های کواکسیال می شود. موارد اضافی اطلاعات مورد نظر مالک یا اپراتور سیستم ممکن است در پایان رکورد HL اضافه شود، مانند:

 • محل نتایج آزمایش
 • محل پریز در اتاق یا دفتر
 • رنگ کانکتور یا نمادهای روی کانکتور (به عنوان مثال: نماد نارنجی، یا جک آبی)
 • سایر پریزها/کانکتورهای مخابراتی در همان مکان (به طور کلی، سایر کانکتورهای خروجی در همان پنل به عنوان مثال: A02، A03، A04؛ یا B01، C01، D01)
 • پیکربندی فیس پلیتمثلاً: تک باند، چهار پورت)
 • موقعیت کانکتور خروجی روی صفحه یا MUTOA (به عنوان مثال: بالا سمت چپ)
 • مسیر منتهی به خروجی
 • وجود یا عدم وجود MUTOA (آیا MUTOA در این اتصال وجود دارد، بله یا خیر)
 • مدار تجهیزات در حال حاضر از اتصال استفاده می کند (به عنوان مثال: پورت سوئیچ 100 BaseT )
 • نام کاربری فعلی (به عنوان مثال: شایگان)

کابل های  Backbone درون ساختمانی

کابل هایی که در یک TS اجرا می شوند یا بین دو یا چند TS در یک ساختمان امتداد می یابند، کابل های  Backboneدرون ساختمانی نامیده می شوند.

یک شناسه کابل Backbone منحصر به فرد باید به هر کابل Backbone بین دو TS در یک ساختمان اختصاص داده شود و باید فرمت fs1/fs2-n داشته باشد، که در آن:

fs1 : شناسه TS برای فضای حاوی ترمینال کابل Backbone

fs2 :  شناسه TS برای فضای حاوی ترمینال دیگر کابل Backbone

n : یک یا دو کاراکتر عددی که یک کابل را مشخص می کند که یک سر آن به TS تعیین شده fs1 خاتمه می یابد و انتهای دیگر به TS تعیین شده fs2 خاتمه می یابد.

در این قالب، TS با شناسه عددی کوچکتر باید ابتدا لیست شود. همه شناسه های کابل Backbone درون ساختمانی در یک زیرساخت واحد باید در صورت امکان دارای فرمت یکسانی باشند. شناسه کابل Backbone باید در هر انتهای کابل Backbone در عرض 300 میلی متر (12 اینچ) انتهای روکش کابل مشخص شود.

رکورد کابل Backbone باید حاوی اطلاعات زیر باشد:

 • شناسه کابل Backbone (به عنوان مثال، 2A/3A-1)
 • نوع کابل (به عنوان مثال، کابل رایزر شیلد شده 600 زوجی 24AWG)
 • نوع سخت افزار اتصال، اولین TS (به عنوان مثال، 36 پانل آداپتور دوبلکس 568SC)
 • نوع سخت افزار اتصال، TS دوم (به عنوان مثال، 36 پانل آداپتور دوبلکس 568SC)
 • جدول اتصال کراس که هر جفت کابل Backbone یا فیبر نوری را به سایر جفت‌های کابل Backbone یا فیبرهای نوری یا به یک اتصال افقی مرتبط می‌کند.

اطلاعات اضافی مورد نظر مالک یا اپراتور سیستم ممکن است به هر رکورد اضافه شود، مانند:

 • طول کابل
 • زوج های بدون پایانه یا رشته های فیبر نوری
 • زوج های آسیب دیده یا رشته های فیبر نوری
 • رکورد مسیر
 • رکورد اتصال
 • رکورد زمین

کابل های فیبر نوری یا زوج  Backbone درون ساختمانی

یک جفت Backbone داخلی یا شناسه فیبر نوری منحصر به فرد باید برای شناسایی هر جفت مس یا هر فیبر نوری منفرد در یک کابل Backbone بین دو TS در یک ساختمان استفاده شود و باید فرمت fs1/fs2-n.d داشته باشد، که در آن:

fs1/fs2-n : شناسه کابل Backbone درون ساختمانی

d : دو تا چهار کاراکتر عددی که یک جفت مس یا یک فیبر نوری را مشخص می کند

همه شناسه‌های جفت Backbone یا فیبر نوری در یک زیرساخت واحد باید در صورت امکان دارای قالب یکسانی باشند. جفت Backbone یا فیبر نوری باید از طریق رکورد کابل  Backboneبین ساختمانی نگهداری شود.

کابل Backbone بین ساختمانی

کابل هایی که از یک TS در یک ساختمان اجرا می شوند و به دو یا چند TS در یک ساختمان دیگر گسترش می یابند، کابل های Backbone بین ساختمانی نامیده می شوند.

یک شناسه کابل Backbone بین‌ساختمانی منحصربه‌فرد باید به هر کابل Backbone که TS را در ساختمان‌های مختلف متصل می‌کند اختصاص داده شود و باید دارای فرمت [b1-fs1]/[b2-fs2]-n باشد که در آن:

b1-fs1 : شناسه ساختمان و شناسه TS برای TS که در آن یک انتهای کابل Backbone خاتمه یافته است.

b2-fs2 : شناسه ساختمان و شناسه TS برای TS که انتهای دیگر کابل Backbone در آن خاتمه یافته است.

n : یک یا دو کاراکتر عددی الفبا که یک کابل را مشخص می کند که یک سر آن به TS تعیین شده b1fs1 خاتمه می یابد و انتهای دیگر به TS تعیین شده b2fs2 خاتمه می یابد.

در این قالب، ابتدا ساختمان با شناسه عددی الفای کوچکتر فهرست می شود. همه شناسه‌های کابل Backbone  در یک زیرساخت واحد باید در صورت امکان دارای قالب یکسانی باشند.

شناسه کابل Backbone بین ساختمانی باید در هر انتهای کابل Backbone در 300 میلی متر (12 اینچ) انتهای روکش کابل مشخص شود.

سوابق کابل Backbone بین ساختمان باید حاوی اطلاعات زیر باشد:

 • شناسه کابل Backbone بین ساختمانی (به عنوان مثال، [ADM-3A]/[ENG-2A]-4)
 • نوع کابل (به عنوان مثال، 36 فیبر نوری، 50/125 میلی‌متر، پر شده با ژل، زره مسی)
 • نوع سخت افزار اتصال، اولین TS (به عنوان مثال، 36 پانل آداپتور دوبلکس 568SC)
 • نوع سخت افزار اتصال، TS دوم (به عنوان مثال، 36 پانل آداپتور دوبلکس 568SC)
 • جدول مربوط به پایانه های Backbone به سایر پایانه های Backbone یا اتصالات افقی، که به صورت متقاطع به آنها متصل می شوند.

اطلاعات اضافی مورد نظر مالک یا اپراتور سیستم ممکن است به هر رکورد اضافه شود، مانند:

سوابق کابل Backbone بین ساختمان باید حاوی اطلاعات زیر باشد:

 • طول کابل
 • زوج های ترمینال نشده یا رشته های فیبر نوری
 • زوج های موجود یا رشته های فیبر نوری
 • زوج های آسیب دیده یا رشته های فیبر نوری
 • رکورد مسیر
 • رکورد اتصال
 • رکورد زمین

زوج Backbone بین ساختمانی یا فیبر نوری

یک زوج Backbone بین‌ساختمانی منحصربه‌فرد یا شناسه فیبر نوری باید به هر جفت یا فیبر نوری در یک کابل Backbone که TS را در ساختمان‌های مختلف متصل می‌کند اختصاص داده شود، و باید فرمت [b1-fs1]/[b2-fs2]-n.d را داشته باشد، که در آن:

[b1-fs1]/[b2-fs2]-n : شناسه کابل Backbone

d : دو تا چهار کاراکتر عددی که یک جفت مس یا یک فیبر نوری را مشخص می کند

همه زوج های Backbone یا شناسه‌های فیبر نوری در یک زیرساخت واحد باید در صورت امکان دارای قالب یکسانی باشند. زوج Backbone یا فیبر نوری باید از طریق رکورد کابل Backbone  بین ساختمانی نگهداری شود.

زمین و Firestopping

باسبار اصلی اتصال به زمین

باسبار اصلی اتصال به زمین، باستری است که مستقیماً به منبع اتصال به زمین متصل می شود و برای اتصال به زمین کلیه تجهیزات مخابراتی و کابل هایی که نیاز به اتصال به زمین دارند، استفاده می شود. باسبار اصلی اتصال به زمین در TS باید دارای برچسب TMGB باشد.

رکورد TMGB باید حاوی اطلاعات زیر باشد:

 • شناسه باسبار اتصال اصلی مخابرات ( به عنوان مثال TMGB)
 • مکان TMGB (شناسه TS)
 • اندازه TMGB
 • محل اتصال TMGB به زمین سیستم الکتریکی یا سازه فولادی ساختمان
 • محل نتایج آزمایش برای هر آزمایش انجام شده بر روی TGB، مانند مقاومت در برابر زمین

موارد اضافی اطلاعات مورد نظر مالک یا اپراتور سیستم ممکن است به هر رکورد اضافه شود، مانند:

 • شناسه هادی (هادی اتصال متصل)
 • نوع هادی ( جامد/رشته ای، عایق شده/لخت)
 • مقصد هادی (فضا، نوع دستگاه و شناسه)

باسبار اتصال به زمین مخابرات

یک باسبار مخابراتی، باسباری است که معمولاً در یک TS که منبع اتصال به زمین ندارد، قرار دارد و توسط یک هادی اتصال به TMGB متصل است. همچنین برای اتصال به زمین کلیه تجهیزات مخابراتی و کابل هایی که نیاز به اتصال به زمین دارند استفاده می شود.

شناسه گذرگاه اتصال زمین مخابرات (TGB) برای شناسایی TGBها در سیستم اتصال به زمین و اتصال استفاده می شود و باید به صورت fs-TGB فرمت بندی شود، که در آن:

 • Fs: شناسه TS برای فضای حاوی TGB
 • TGB : شناسه ای که به یک باسبار اتصال از راه دور اشاره دارد.

رکورد TGB باید حاوی اطلاعات زیر باشد:

 • شناسه باسبار اتصال زمین مخابرات (به عنوان مثال: 3A-TGB )
 • مکان TGB (شناسه TS)
 • اندازه TGB
 • محل نتایج آزمایش برای هر آزمایش انجام شده بر روی TGB، مانند مقاومت در برابر زمین

موارد اضافی اطلاعات مورد نظر مالک یا اپراتور سیستم ممکن است به هر رکورد اضافه شود، مانند:

 • شناسه هادی (هادی اتصال متصل)
 • نوع هادی ( جامد/رشته ای، عایق شده/لخت)
 • مقصد هادی (فضا، نوع دستگاه و شناسه)

Firestopping

یک شناسه Firestopping باید هر یک از تاسیسات مواد آتش زا را مشخص کند. فرمت شناسه مکان firestopping باید f-FSLn(h) باشد، که در آن:

f : کاراکتر(های) عددی که کف ساختمان اشغال شده توسط TS را مشخص می کند

FSL : شناسه ای که به محل Firestopping اشاره دارد.

n : دو تا چهار کاراکتر عددی که یک مکان Firestopping  را مشخص می کند

h : یک کاراکتر عددی که درجه بندی ساعت سیستم فایر استاپ را مشخص می کند

همه شناسه‌های مکان Firestopping در یک زیرساخت واحد باید در صورت امکان دارای قالب یکسانی باشند.

هر محل Firestopping  باید در هر محل نصب فایر استاپ، در فاصله 300 میلی متری (12 اینچ) از مواد آتش زا برچسب گذاری شود.

رکورد Firestopping باید حاوی اطلاعات زیر باشد:

 • شناسه مکان firestopping (، به عنوان مثال، 3-FSL02(3))
 • محل نصب Firestopping ( به عنوان مثال شماره اتاق و مکان داخل اتاق)
 • نوع و سازنده فایر استاپ نصب شده است
 • تاریخ نصب فایر استاپ
 • نام نصاب فایر استاپ
 • سابقه سرویس محل فایر استاپ (به عنوان مثال، فایر استاپ در تاریخ 99/4/22 برداشته شد و با کابل ABC برای افزودن کابل کشی با همان نوع جایگزین شد)

اطلاعات مسیر (اختیاری) در تست و لیبل گذاری کابلها بر اساس استاندارد ANSI/TIA/EIA 606-A

عنصر مسیر درون ساختمانی

یک عنصر مسیر درون ساختمانی یک مخزن پشتیبانی کابل کشی است که معمولاً یک فضا را به فضای دیگر متصل می کند یا دهانه یک مسیر کابل مسیریابی مشترک را طی می کند، اما در یک فضا قرار دارد. فرمت عنصر مسیر درون ساختمانی باید fs-UUU.n.d(q) یا fs1/fs2-UUU.n.d(q) باشد، که در آن:

fs : شناسه فضایی که از ترکیب سطح و منطقه ساختمانی که فضا در آن قرار دارد به دست می آید. فضا را می توان با شناسه فضا (در صورت وجود) یا یک شناسه تعریف شده توسط کاربر (توصیفگر) نشان داد.

fs1 : شناسه فضای حاوی انتهای یک مسیر افقی، معمولاً مرکزی ترین یا پایین ترین شناسه الفبایی

fs2 : شناسه فضای حاوی انتهای دیگر مسیر افقی، معمولاً حداقل مرکزی یا بالاترین شناسه عددی الفا

UUU : یک شناسه تعریف شده توسط کاربر که به نوع عنصر اشاره دارد (توصیف کننده)

n : دو تا چهار کاراکتر عددی شناسایی کننده عنصر مسیر (شناسه اصلی)

d :  اطلاعات جزئی مانند پورت، کانال فرعی، فیبر نوری و زوج

q : اطلاعات واجد شرایط

سوابق مسیر باید حاوی اطلاعات زیر باشد:

 • شناسه مسیر درون ساختمانی (به عنوان مثال، 3A/3B-CT01)
 • نوع مسیر (به عنوان مثال: سینی کابل)
 • پر شدن مسیر (به عنوان مثال: 20%)
 • بارگذاری مسیر
 • رکورد کابل
 • رکورد فضایی 1 (به عنوان مثال: 3A)
 • رکورد فضایی2 (به عنوان مثال: 3B)
 • رکورد زمین

اطلاعات اضافی مورد نظر مالک یا اپراتور سیستم ممکن است به هر رکورد اضافه شود، مانند:

 • طول مسیر (به عنوان مثال: 40 متر (132 فوت))
 • حداکثر پر شدن مسیر (به عنوان مثال: 40%)
 • حداکثر بار مسیر
 • وضعیت مسیر
 • تعداد خم ها
 • رکورد فایر استاپ

عنصر مسیر بین ساختمانی

یک عنصر مسیر بین ساختمانی یک مخزن پشتیبانی کابل کشی است که معمولاً فضای یک ساختمان را به فضای ساختمان دیگر متصل می کند. قالب عنصر مسیر بین ساختمانی باید [b1-fs1]/[b2-fs2]UUU.n.d(q) باشد، که در آن:

b1fs1 : شناسه ساختمان و شناسه TS برای TS که در آن یک انتهای کابل Backbone خاتمه یافته است.

b2fs2 : شناسه ساختمان و شناسه TS برای TS که انتهای دیگر کابل Backbone در آن خاتمه یافته است.

UUU : یک شناسه تعریف شده توسط کاربر با اشاره به نوع عنصر (توصیفگر)

n : دو تا چهار کاراکتر عددی که عنصر مسیر را مشخص می کند

d :  اطلاعات جزئی مانند پورت، کانال فرعی، فیبر نوری و زوج

q : اطلاعات واجد شرایط

رکورد مسیر باید حاوی اطلاعات زیر باشد:

 • شناسه مسیر درون ساختمانی (به عنوان مثال، ADM-3A/ENG-3B-CT01)
 • نوع مسیر (به عنوان مثال: سینی کابل)
 • پر شدن مسیر (به عنوان مثال: 20%)
 • بارگذاری مسیر
 • رکورد کابل
 • رکورد فضایی 1 (به عنوان مثال: 3A)
 • رکورد فضایی2 (به عنوان مثال: 3B)
 • رکورد زمین

اطلاعات اضافی مورد نظر مالک یا اپراتور سیستم ممکن است به هر رکورد اضافه شود، مانند:

 • طول مسیر (به عنوان مثال: 40 متر (132 فوت))
 • حداکثر پر شدن مسیر (به عنوان مثال: 40%)
 • حداکثر بار مسیر
 • وضعیت مسیر
 • تعداد خم ها
 • رکورد فایر استاپ

کدگذاری رنگی در تست و لیبل گذاری کابلها بر اساس استاندارد ANSI/TIA/EIA 606-A

کدگذاری رنگی فیلدهای ترمینان می تواند مدیریت و نگهداری زیرساخت را با شهودی کردن ساختار کابل کشی ساده تر کند.

اتصالات کراس معمولاً فیلدهای ترمینال با رنگ های مختلف را به هم متصل می کنند.

ANSI/TIA?EIA 606-A

برچسب‌گذاری قابل مشاهده و دوام

اندازه، رنگ و کنتراست تمام برچسب ها باید انتخاب شود تا اطمینان حاصل شود که شناسه ها به راحتی خوانده می شوند. برچسب ها باید در حین نصب و نگهداری عادی زیرساخت قابل مشاهده باشند. برچسب ها باید در برابر شرایط محیطی در نقطه نصب (مانند رطوبت، گرما یا اشعه ماوراء بنفش) مقاوم باشند و عمر طراحی آن برابر یا بیشتر از قطعه برچسب گذاری شده باشد.

تولید مکانیکی

برای به حداکثر رساندن خوانایی، همه برچسب ها باید توسط دستگاه مکانیکی چاپ یا تولید شوند و نباید با دست نوشته شوند.

توصیفگرهای اختیاری

در بسیاری از موارد باید یک توصیفگر برای یک عنصر از یک مسیر، یک فضا یا دستگاه تعریف شود. جداول زیر نمونه هایی از این توصیفگرها را نشان می دهد که می توانند در ایجاد شناسه ها استفاده شوند.

ANSI/TIA?EIA 606-A ANSI/TIA?EIA 606-A ANSI/TIA?EIA 606-A ANSI/TIA?EIA 606-A

منبع: cloudfront